Στὴν ἐργασία σας, ὅποια κι ἂν εἶναι, μπο­ρεῖτε νὰ γίνετε ἅγιοι. Μὲ τὴν πραότητα, τὴν ὑπομονή, τὴν ἀγά­πη. Νὰ βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ἀγάπη, προσευχὴ καὶ σιωπή. Ὄχι νὰ ἔχετε ἄγχος καὶ νὰ σᾶς πονάει τὸ στῆθος.

Συμβαίνει γιὰ παράδειγμα νὰ σᾶς ἀναθέτουν ἐργασίες πέρα τῶν ὁρίων τῶν καθηκόντων σας. Δὲν εἶναι σωστὸ ν’ ἀντιδρᾶτε ἢ νὰ ἐκνευρίζεσθε καὶ νὰ διαμαρτύρεσθε. Αὐτὲς οἱ ταραχὲς φέρνουν κακὸ στὸν ἄνθρωπο. Νὰ τὰ θεωρεῖτε ὅλα σὰν [αὐτὸ ποὺ πράγματι εἶναι,] εὐκαιρίες ἁγιασμοῦ…

Ἂν σᾶς ἀναθέτουν δουλειὲς πάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις σας, μπορεῖτε ὡστόσο νὰ πεῖτε, μὲ εὐγένεια βέβαια, ‘Συγ­χωρέστε με, δὲν θὰ μπορέσω νὰ κάνω αὐτὴ τὴν ἐργασία.’ Ἀλλὰ μπορεῖτε καὶ νὰ μὴ μιλήσετε καὶ νὰ σᾶς βγεῖ σὲ καλὸ ὅλος αὐτὸς ὁ κόπος. Δούλευα σ’ ὅλα μὲ ἐπιμέλεια καὶ χωρὶς ἀντίρρηση. Ἔπα­θα κανένα κακό;

Νὰ ἐργάζεσθε μὲ ἐγρήγορση, ἁπλά, ἁπαλά, χωρὶς ἀγωνία, μὲ χαρὰ κι ἀγαλλίαση, μὲ ἀγαθὴ διάθεση. Τότε ἔρχεται ἡ θεία χάρις…