Όταν οι άνθρωποι δεν καταλάβουν το βαθύτερο νόηµα της ζωής, βασανίζονται και µε τις ευλογίες και µε τις ευκαιρίες που τους δίνει ο Θεός για την σωτηρία τους. Ενώ, όποιος τοποθετείται σωστά, όλα τα χαίρεται. Και κουτσός να είναι, το χαίρεται! Και να µην του κόβη πολύ, το χαίρεται. Και φτωχός να είναι, το χαίρεται.

Ένας ευλαβής δικηγόρος στα γεράµατά του δεν έβλεπε και µου είπε µια φορά: «Κάνε, άγιε Γέροντα, προσευχή να µπορώ λίγο να διαβάζω και να γνωρίζω τα προσφιλή µου πρόσωπα». «Τα προσφιλή πρόσωπα τα γνωρίζεις και από την φωνή, του είπα. Όσο για το διάβασµα, τόσα χρόνια διάβαζες. Τώρα να λες την ευχή. Φαίνεται ότι τώρα ο Θεός αυτό θέλει από σένα». Και από τότε ο καηµένος ένιωθε µεγαλύτερη χαρά από ό,τι όταν έβλεπε.

Να, αυτό το παιδάκι που έρχεται συχνά εδώ στο µοναστήρι µπορεί να είναι διανοητικά καθυστερηµένο, αλλά την καλωσύνη που έχει αυτό, ποιος λογικός άνθρωπος την έχει; Τι προσευχή, τι µετάνοιες κάνει! Όταν µε την κήλη δυσκολευόµουν να κάνω µετάνοιες, του είπαν οι γονείς του: «Ο Παππούλης είναι άρρωστος, δεν µπορεί να κάνη µετάνοιες».