Τὸ ἔφερε ἡ συζήτηση καὶ εἶδα πάλι, περίπου εἴκοσι χρόνια μετά, Ὅλα τὰ Πρωϊνὰ τοῦ Κόσμου.

Ὁ σκηνοθέτης ἀναχώρησε τὸν Αὔγουστο σὲ ἡλικία 67 ἐτῶν. Μαθητὴς τοῦ Κώστα Γαβρά, ὁ Ἀλαὶν Κορνὼ ἔδωσε τὸν καλύτερο ἑαυτό του στὰ Πρωϊνά, ὅπως μαθαίνω, ταινία ποὺ προκάλεσε μιὰ ἀνανέωση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν γαλλικὴ μουσικὴ Μπαρόκ.

Τὰ ἔργα τοῦ Σὰν Κολὸμπ καὶ τοῦ Μαρὶν Μαραί, κύριων προσώπων τῆς ταινίας, ὅπως τὰ περισσότερα τῆς γαλλικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ἰταλικῆς μουσικῆς Μπαρόκ, μοιάζουν σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε ἀκούγοντας ἕνα ἢ δύο ἀπὸ κάθε συνθέτη εἶναι σχεδὸν σὰν νὰ τὰ ἔχεις ἀκούσει ὅλα.

Ἑστιάζοντας στὴν προσωπικὴ ἐμπλοκὴ τῶν συνθετῶν μὲ τὴν μουσική, τὴν διάκριση λεπτῶν ἀποχρώσεων σὲ φαινομενικὰ τετριμμένες καὶ παρόμοιες μουσικὲς φράσεις, διάκριση ποὺ πολὺ ἀργότερα θὰ ἀπαιτήσει ἡ λεγόμενη ‘μινιμαλιστικὴ’ σχολή, ἀπαραίτητη ἤδη γιὰ τὴν ἐκτίμηση ἔργων ἄλλων πολιτισμῶν, ὅπως τῆς ἰνδικῆς κλασικῆς μουσικῆς, ἡ ταινία μεταβάλλει τὴν ἴδια τὴν ἀκοὴ τοῦ θεατῆ.

Κατόρθωμα ἡ ἀφύπνιση ἐνδιαφέροντος, ἰδίως ὅταν πηγάζει μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάδειξη χαρακτήρων ποὺ ὑπερβαίνουν τὰ συνηθισμένα μέτρα ἀναλώνοντας τὸν βίο τους στὴν σημασία, μὲ μικρὲς καὶ μεγάλες θυσίες μετατρέποντας τὰ κοινὰ πρωϊνὰ σὲ μύηση καὶ μαθητεία, βαθαίνοντας τὴν σκέψη, τὴν συγκίνηση, τὴν δημιουργικότητα καὶ τὴν εὐαισθησία τους.