Ελληνικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ

Ἂν κάποιος δὲν θέλει νὰ ἐξαπατάει τὸν ἑαυτό τουΔὲν σπανίζει μιὰ ἀντίληψη τῆς πνευματικῆς ζωῆς ὡς ἰδιαιτέρως περίπλοκης, ὅπου λίγο νὰ χάσει κανεὶς τὴν ὑποτιθέμενη σωστὴ πορεία καὶ ἰσορροπία, ἂν κάνει ἕνα βῆμα πιὸ μικρὸ ἢ μεγάλο κινδυνεύει νὰ ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ νὰ καταλήξει στὴν αἰώνια κόλαση!

Τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικὰ τόσο πολύ, ὥστε κανονικὰ καὶ ὁ Πνευματικὸς δὲν θὰ χρειαζόταν παρὰ μόνο σπάνια καὶ σὲ μικρὲς ἡλικίες.

Πρῶτα νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ὅσους ἔζησαν πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐνανθρώπηση, οἱ ὁποῖοι δὲν γεννήθηκαν γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν κόλαση, καὶ ὅμως δὲν ὑπῆρχε κἂν ἡ πίστη μας γιὰ νὰ παρέχει κριτήρια.

Ἔπειτα στὴν ἴδια τὴ χριστιανικὴ περίοδο ὑπάρχουν συμβουλὲς τῶν Πατέρων τόσο ἱκανὲς μαζὶ καὶ ἁπλές, ὅσο ἡ κίνηση μὲ τὴν ὁποία ρίχνουμε ἕνα νέο καράβι στὴν θάλασσα κι αὐτὸ πιὰ ταξιδεύει μὲ τὸ δικό του πλήρωμα.

Μία τέτοια φράση μᾶς ἔχει κληροδοτήσει ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, ἁπλή, σύντομη, ἰσχυρή, ὅπου ἔχουμε πνευματικὴ πυξίδα ἡ ὁποία κάνει σχεδὸν περιττὴ κάθε ἄλλη βοήθεια.

Ἡ συμβουλὴ τοῦ Αὐγουστίνου λέει ἀγάπα, καὶ κάνε ὅ,τι θέλεις.

Σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόδειξη τοῦ Ἁγίου, ὁτιδήποτε γίνεται χωρὶς ἀγάπη, ἡ ἴδια ἡ μετοχὴ στὰ Μυστήρια, ἡ τήρηση τῶν δέκα ἐντολῶν, ὁτιδήποτε χωρὶς ἐξαίρεση, ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν Θεό, γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη: δὲν γίνεται νὰ πλησιάζουμε κοντά Του χωρὶς νὰ Τοῦ μοιάζουμε.

2 Comments

  1. anna

    Follow your heart…

  2. Silentiarius

    Μπορεῖς νὰ τὸ πεῖς ἔτσι, ἀρκεῖ νὰ ἔχεις καταλάβει πὼς ἡ ὑπακοὴ στὴν καρδιὰ σημαίνει σοβαρότητα ἕτοιμη γιὰ πολλὲς θυσίες, ἂν χρειαστεῖ, δηλαδὴ ὅτι βρίσκεται στὴν ἀντίθετη πλευρὰ ἀπὸ τὴν χυδαιότητα τοῦ κάνω ὅ,τι “γουστάρω.”