Βιβλιογραφία

Petry, R. ed. Late Medieval Mysticism. Louisville, 1957.
Lamm, J.A. ed. The Wiley-Blackwell Companion to Chri¬stian Mysticism. Oxford, 2013.
Πλατής, Ε. Το ερωτικό στοιχείο στον μυστικισμό. Αθήνα, 1964.
Ackermann, C. The Christian Element in Plato and the Platonic Philosophy. Edinburgh, 1861.
Kallendorf, H. ed. A New Companion to Hispanic Mysticism. 2010.

____

Από την Πλατωνική Εγκυκλοπαίδεια, Copyright © 2015 – 2018 Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
http://n1.xtek.gr/ime/lyceum/?p=lemma&id=61&lang=1