Είτε χορτάτος είναι κανείς είτε νηστικός, είτε τον επαινούν, είτε τον αδικούν, πρέπει να χαίρεται και να τα αντιµετωπίζη όλα ταπεινά και µε υποµονή.

Τότε ο Θεός συνέχεια θα του δίνη ευλογίες, ώσπου να φθάση η ψυχή του σε σηµείο να µη χωράη, να µην αντέχη την καλωσύνη του Θεού.

Και όσο θα προχωράη πνευµατικά, τόσο θα βλέπη την αγάπη του Θεού σε µεγαλύτερο βαθµό και θα λειώνη από την αγάπη Του.