Ὁ λαὸς ἔχει τὰ θεμέλιά του στὴν παράδοση, ἔχει τὴ δική του πολιτιστικὴ ἀτμόσφαιρα, εἶναι ποιότητα, τὸ ἄτομο τοῦ λαοῦ ἔχει προσωπικὰ χαρακτηριστικά. Ἀντίθετα, ἡ μᾶζα εἶναι ὁμοιόμορφη, χωρὶς παράδοση, χωρὶς θεμέλια, εἶναι ποσότητα, τὸ ἄτομο τῆς μάζας εἶναι ἐσωτερικὰ ἄδειο.

Ἡ μᾶζα εἶναι ἀντικείμενο προπαγάνδας καὶ ζῆ στὴν πιὸ χαμηλὴ βαθμίδα αὐτοσυνειδησίας. Ἡ μᾶζα σκέφτεται μὲ ποσότητες, ὁ λαὸς μὲ ἀξίες. Ἡ μᾶζα  δὲν μπορεῖ νὰ ἔχη ὑπερβατικὲς θρησκευτικὲς ἀξίες, γι’ αὐτὸ καί, στὸν βαθμὸ ποὺ ὁ λαὸς μετασχηματίζεται σὲ μᾶζα, ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση ἐξαφανίζεται ἀντιστοίχως. Ὥστε, οὐσιαστικά, τὸν μηδενισμὸ στὴ σύγχρονη ἱστορία τὸν εἰσάγει ἡ ψυχολογία τῆς μάζας…

Ἐπειδή, ὅμως, ἐν τέλει ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀνάγεται ὁλοσχερῶς στὴν ἐξωτερικότητα, νοιώθει ἔντρομος καὶ βιώνει τὴν ἀπειλὴ κατὰ τῆς οὐσίας του.

Ἀπὸ τὸν πρόλογο τοῦ Μαλεβίτση στὸ ἔργο τοῦ Γιάσπερς "Εἰσαγωγὴ στὴ Φιλοσοφία", σελ. 53-4.