Όποιος δέν έχει πνευματικό, γιά νά τόν συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύεται, κουράζεται, καθυστερεί καί δύσκολα θά φθάση στόν προορισμό του …

Σήμερα τό πιο απαραίτητο είναι νά βρουν οί άνθρωποι έναν πνευματικό, νά εξομολογούνται, νά τού έχουν εμπιστοσύνη καί νά τόν συμβουλεύωνται. Άν έχουν πνευματικό καί βάλουν ένα πρόγραμμα μέ προσευχή καί λίγη μελέτη, έκκλησιάζωνται, κοινωνούν, τότε δέν έχουν τίποτε νά φοβηθούν…

Τόν πνευματικό οδηγό φυσικά κανείς θά τόν διαλέξη. Δέν θά έμπιστευθή στόν οποιονδήποτε τήν ψυχή του. Όπως γιά τήν υγεία τού σώματος ψάχνει νά βρή καλό γιατρό, έτσι καί γιά τήν υγεία τής ψυχής του θά ψάξη νά βρή κάποιον καλό πνευματικό καί θά πηγαίνη σ’ αυτόν, τόν γιατρό τής ψυχής, τακτικά…