Ἡ ἀκατανίκητη ἐπίσης τάση τῶν βλακῶν στὶς πάσης φύσεως ἀγελαῖες ἐμφανίσεις (κοσμικὲς συγκεντρώσεις καὶ causerie ποὺ τρέφεται ἀπὸ τὰ περιεχόμενα τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν ραδιοφώνων, μόδα, κλπ.) καὶ διακρίσεις (τίτλοι, διπλώματα, παράσημα) εἶναι κατόπιν ὅσων εἰπώθηκαν παραπάνω αὐτονόητη.

ἁπλὴ παρουσία τοῦ εὐφυοῦς ἀνθρώπου εἶναι κατὰ κανόνα, γιὰ τὸν βλάκα, στὸ ἔπακρο προκλητική…

Ὁ βλάκας, ὡς πλησιέστερος στὸ ζωϊκὸ βασίλειο, ἔχει τὴν ἔνστικτη καχυποψία τόσο ἀνεπτυγμένη, ὥστε ν’ ἀδυνατεῖ νὰ διαγνώσει ἢ νὰ καταλάβει συλλογισμοὺς καὶ λογικοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ εὐφυοῦς, ποὺ δὲν βασίζονται στὸ ἔνστικτο ἀλλὰ στὴν διάνοια. Ἄοπλος καὶ ἀνυπεράσπιστος ἀπέναντι στοὺς ψυχροὺς ὑπολογισμοὺς τῆς ξένης διανοίας, τῆς ὁποίας ὁ μηχανισμὸς συμβαίνει νὰ εἶναι γι’ αὐτὸν νοητικὰ ἀπροσπέλαστος, μία μόνη ἄμυνα διαθέτει, ἀκριβῶς ὅπως τὸ ζῶο καὶ ὁ πρωτόγονος ἄνθρωπος: τὴν ἔνστικτη καχυποψία…

Οὐδεὶς εὐφυὴς μέχρι σήμερα δὲν κατόρθωσε νὰ πείσει βλάκα καὶ οὐδεμία συνεννόηση ἐπετεύχθη ποτὲ μεταξὺ ἑτερογενῶν ἐγκεφάλων…