Η μέσω του “ιερού πολέμου” διάδοσις της πίστεως ενεύρωσε το Ισλάμ στις περιόδους της επεκτάσεώς του. Ούτω κατώρθωσε να επιβάλει με ταχύτητα αστραπής την κυριαρχία του από των στηλών του Ηρακλέους μέχρι του Ινδού ποταμού.

Το Ισλάμ, για να επικρατήσει δεν χρειάσθηκε όπως ο Χριστιανισμός εκατομμύρια μαρτύρων των οπαδών του. Προτίμησε να τους αναζητήσει μεταξύ των οπαδών των αντιπάλων θρησκειών.

Οι εβραϊκοί και χριστιανικοί πληθυσμοί, ως κάτοχοι των Γραφών (και αναγκαίοι για την οικονομική ευμάρεια του κράτους των πολεμιστών), είχαν δικαίωμα να διατηρήσουν την θρησκεία τους καταβάλλοντες κεφαλικόν φόρον· εννοείται και το δικαίωμα τούτο υπό πολλών ηγεμόνων καταπατήθηκε επανειλημμένως.

______

Από το βιβλίο του Αναστάσιου Γιαννουλάτου, Ισλάμ, Αθήνα 1975, σ. 208 κ.ε.