Μόλις ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀνθολόγηση τοῦ ἅγιου Γρηγόριου τοῦ Παλαμᾶ γιὰ τὴν συλλογὴ τῶν Μυστικῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἀντιγράφω ἐδῶ μερικὲς γραμμὲς περὶ προσοχῆς τοῦ ἑαυτοῦ:

Πρόσεχε σεαυτῷ, φησίν ὁ Μωϋσῆς· παντί δηλονότι, οὐ τινί μέν τῶν σῶν, τινί δ’ οὔ. Διά τίνος; Τοῦ νοῦ πάντως. Οὐδενί γάρ ἄλλῳ δυνατόν προσέχειν ἑαυτῷ παντί. … Ἐάν πνεῦμα τοῦ ἐξουσιάζοντος, τῶν πονηρῶν δηλονότι καί πνευμάτων καί παθημάτων, «ἀναβῇ ἐπί σέ», φησίν ὁ Ἐκκλησιαστής, «τόπον σου μή ἀφῇς», τουτέστι μή ψυχῆς μέρος, μή μέλος σώματος ἀνεπίσκοπον ἐάσῃς. …