Ἐκειὸς εἶν᾿ ἡ ἐλπίς μας, ὁ Μεσσίας,

ἐκειὸς τοῦ Γένους ὁ ἐγδικητής,

ὀποῦ κοιμᾶται στὰ ὑπόγεια τῆς

Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας.