576 Πλάτωνος Συμπόσιον 210c–211b· πρβλ. τὸν Πλωτῖνο, Ἐννεάδες 6, κεφ. 9, ἑν. 9, στ. 46 κ.ἑ., καὶ τὸν Γρηγόριο Νύσσης, Λόγος εἰς τοὺς κοιμηθέντας, τ. 9, σ. 34, Εἰς Ἐκκλησιαστήν, τ. 5, σελ. 313–4, Κατὰ Εὐνομίου, βιβλ. 3, κεφ. 10, ἑν. 52.

577 Lûterkeit: ἁγνότητα, λαμπρότητα, καθαρότητα, ἀγαθότητα, ἐλευθερία.

578 Ἔκκαρτ, Ὁμιλία 28, DW II, σελ. 67–68. Γιὰ τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ Πλάτωνα, πρβλ. ὁμοίως τὸν Κασσιόδωρο: “Plato theologus, Aristoteles logicus” — Variae I, Ep. 45, PL 69, 539 (σημειώνει ὁ Κουΐντ, DW II, σ. 68).